ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ/ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το “Πολύχρωμο Σχολείο”, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και του Κανονισμού 2016/679, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενημερώνει υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, το πρόσωπο που υπογράφει την παρούσα δήλωση, για τα εξής:

Α. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Το Πολύχρωμο Σχολείο συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, που του έχετε παραχωρήσει και θα περιέλθουν σε γνώση του κατά τα η διαδικασία της διαχείρισης της αναφοράς περιστατικού σας. Τα δεδομένα θα τηρούνται σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή, στην εκάστοτε έδρα του και ΔΕΝ θα ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ σε τρίτους, παρά μόνο όπου απαιτείται κατά την κείμενη Νομοθεσία και κατόπιν ρητής συναίνεσής σας.

Το Πολύχρωμο Σχολείο έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και Κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η συλλογή των προσωπικών δεδομένων σας, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Πολύχρωμο Σχολείο επεξεργάζεται τα δεδομένα, με σκοπό την παροχή συμβουλών και την τυχόν παραπομπή της υπόθεσής σας στους αρμόδιους φορείς για την προώθηση της αναφοράς του περιστατικού σας. Επιπρόσθετα, το Πολύχρωμο Σχολείο επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την επιστημονική έρευνα.

Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το Πολύχρωμο Σχολείο τηρούνται υποχρεωτικά καθ’όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας.

Δ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

«Δηλώνω με πλήρη επίγνωση, που βασίζεται στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφαση μου, ότι συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου, αλλά και των ευαίσθητων δεδομένων μου. Έχω ενημερωθεί για το δικαίωμα πρόσβασής μου στα πιο πάνω δεδομένα, καθώς και για τα δικαιώματα εναντίωσης, διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής μου. Κατανοώ, επίσης, ότι τα δικαιώματα αυτά μπορεί να περιορίζονται για όσο χρόνο απαιτείται να με συνδράμει συμβουλευτικά το Πολύχρωμο Σχολείο.»