Μηνύματα για τους άνδρες και τις γυναίκες μέσα από τη λογοτεχνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ)

Στόχοι
Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά θα εξερευνήσουν πώς τα έμφυλα στερεότυπα ενισχύονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλα κοινωνικά πλαίσια.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Τάξεις Δημοτικού
Ε' - Στ'
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Έμφυλες ταυτότητες