Κάρτες Σεξουαλικών Δικαιωμάτων

Περιγραφή
Κάρτες δικαιωμάτων σχετικών με το σώμα, το φύλο και τις σχέσεις
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Υποστηρικτικό Υλικό
Συντελεστές
Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού(2012). Σεξουαλικά Δικαιώματα: μια Διακήρυξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικογενειακού Προγραμματισμού(ΔΟΟΠ).Συνοπτική Έκδοση