Το πιο μεγάλο βιβλίο για τις Οικογένειες

Στόχοι
Οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να καθορίσουν τι συνιστά μια οικογένεια και να περιγράψουν διάφορα είδη οικογενειών, να μάθουν ότι οι οικογένειες έχουν ομοιότητες και διαφορές, να μπορούν να αναγνωρίζουν κοινά χαρακτηριστικά σε πολλές οικογένειες.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Συμπεριληπτικό σχολείο