Δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινα δικαιώματα

Στόχοι
Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά: Θα περιγράψουν τι πιστεύουν ότι σημαίνει δίκαιη, ίση και με σεβασμό μεταχείριση μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο, στην κοινωνία και στο εργασιακό περιβάλλον. Θα υποστηρίξουν τις προσωπικές τους ποιότητες που χρειάζονται για έναν κόσμο όπου όλα τα άτομα θα απολαμβάνουν ίση μεταχείριση.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Τάξεις Δημοτικού
Ε' - Στ'
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Συμπεριληπτικό σχολείο