Στόχοι
Να αναγνωρίζουν όλο το φάσμα του βιολογικού φύλου, κοινωνικού φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού και να καταρρίψουν απόψεις που είναι βασισμένες στα δίπολα. Να αναγνωρίζουν και να καταρρίψουν συχνές λανθασμένες αντιλήψεις και μύθους που εμπερικλείουν το φύλο, την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Να δημιουργήσουν ενσυναίσθηση προς άτομα με σεξουαλική διαφορετικότητα.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Συμπεριληπτικό σχολείο
Αρχείο