Στόχοι
Η άσκηση αυτή επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς και παιδιά να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση για το πώς αισθάνονται οι ίδιοι-ες και άλλοι άνθρωποι σε σχέση με τα ΛΟΑΤΚΙ θέματα.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Συμπεριληπτικό σχολείο
Αρχείο