Η έμφυλη βία στα Social Media

Στόχοι
Να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο άμεσα ή έμμεσα δικαιολογείται η έμφυλη βία και πώς η κανονικοποίηση τη συντηρεί. Επίσης, να αναπτυχθεί η κριτική ικανότητα, ώστε να μπορούν τα παιδιά να διακρίνουν την αναπαραγωγή στερεοτύπων για τη δικαιολόγηση της βίας και την ενοχοποίηση του θύματος, ακόμα και όταν αυτή δε διατυπώνεται ευθέως.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Έμφυλες ταυτότητες
Αρχείο