Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων στην καθημερινότητα

Στόχοι
Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά θα προσδιορίσουν πώς εκφράζεται στην καθημερινότητα ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισότητα των φύλων.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες