Ισότητα των φύλων και θετικά πρότυπα

Στόχοι
Τα παιδιά θα περιγράψουν τις ποιότητες και τα ισχυρά στοιχεία του χαρακτήρα που εκτιμούν στους άλλους ανθρώπους και θα σκεφτούν τη φύση αυτών των ποιοτήτων και των ισχυρών στοιχείων του χαρακτήρα των ανθρώπων ανεξάρτητα από το φύλο τους.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Τάξεις Δημοτικού
Ε' - Στ'
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Συμπεριληπτικό σχολείο