Από πού προέρχονται οι αντιλήψεις μας

Στόχοι
Να κατανοήσουν οι μαθητές/-τριες ότι όλοι οι άνθρωποι, συνειδητά ή ασυνείδητα, κατηγοριοποιούμε ή κατηγοριοποιούμαστε, και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η κατηγοριοποίηση.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Συμπεριληπτικό σχολείο
Χρονική Διάρκεια
45 λεπτά