Οδηγοί

Το εκπαιδευτικό υλικό του Πολύχρωμου Σχολείου με τίτλο «Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών σε ζητήματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού, Ταυτότητας Φύλου, Έκφρασης Φύλου και Χαρακτηριστικών Φύλου» το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια & Λύκεια) όλης της χώρας, για το σχολικό έτος 2018-2019 είναι εγκεκριμένο με αρ. πρωτ. 193617/13-11-2018 του ΥΠΠΕΘ με βάση το με αρ. 53/08-11-2018 απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η αξιοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική τάξη να γίνεται από τον/την εκπαιδευτικό, με προαιρετικό χαρακτήρα.
2. Ο/η εκπαιδευτικός να αξιοποιεί το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό κατά την κρίση του, επιλέγοντας τις δραστηριότητες που θεωρεί κατάλληλες για τη στοχοθεσία του προγράμματος και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/-τριών.
3. Να μην επιτραπεί η διάθεση και η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.
4. Να παραχωρηθούν δωρεάν προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς τα δικαιώματα διανομής, αναπαραγωγής και χρήσης με οποιοδήποτε μέσο.
5. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Οδηγοί
1. Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικών για μία Συμπεριληπτική Εκπαίδευση σε ζητήματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού, Ταυτότητας Φύλου και Χαρακτηριστικών Φύλου
2. Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διαχείριση πρακτικών ζητημάτων που προκύπτουν στη Σχολική Ζωή σε ζητήματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού, Έκφρασης, Ταυτότητας Φύλου και Χαρακτηριστικών Φύλου